Utvandrersenteret:

• Hjelper deg å finne slekt i hele Norge
• Gir deg nyttige tips om kilder på internett
• Arrangerer kurs i slektsforskning
• Formidler kontakt mellom slekt i Norge og USA.

You And Me

– et digitalt læringsverktøy i migrasjonshistorie
 

YAM2008 ungdommer på Sola videregående skole


You And Me (YAM) var opprinnelig en del av kulturhovedstadsåret Stavanger2008 og ble utviklet i samarbeid mellom Det norske utvandrersenteret, Universitetet i Stavanger og Sandnes videregående skole. YAM var blant de første prosjektene som ble godkjent da Stavanger søkte om å få status som kulturhovedstad. YAM2008 besto av tre hoveddeler: et digitalt læringsverktøy i migrasjonshistorie (You And Me), en internasjonal leirskole (World Village) og en vandreutstilling (People in Transit). I dag er læringsverktøyet You And Me stadig under utvikling, med samarbeidspartnere i mange land i Europa og USA.

You And Me bygger på ideen om at kunnskap om vår egen utvandrerhistorie skal gjøre det lettere å forstå dagens innvandring. Programmets mål er å øke forståelsen for migrasjon som fenomen, se menneskeskjebnene bak fenomenet, bidra til økt bevissthet omkring egne holdninger til ”de andre” og befeste den enkeltes rolle som ansvarlig aktør i et flerkulturelt samfunn.

De fleste av oss trenger ikke å lete særlig lenge for å finne spor av migranter i egen familie. I dagens skole har mange elever gjerne også selv migrert - fra ett kontinent til et annet, fra land til land, by til by eller fra landsbygda til mer urbane strøk - det samme kan gjelde for foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og videre slektsledd bakover.

You And Me lærer unge mennesker mer om seg selv og sin egen familiebakgrunn og setter familiens flyttinger i forbindelse med større migrasjonsmønstre. Slik kan en gjerne lettere identifisere seg med andre mennesker på flyttefot. You And Me søker å formidle at migrasjon angår oss alle, som et tidløst fenomen som har pågått gjennom hele menneskehetens historie, samt at fremmedfrykt og rasisme heller ikke er moderne oppfinnelser, men holdninger som til alle tider har vært nødvendige å adressere for å bekjempe.

You And Me er tilgjengelig gratis på internett. Lærerveiledning kan lastes ned i vårt dokumentarkiv i menyen til venstre.
Print
Powered by:www.i-tools.no